Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Văn Cường

Trưởng ban kiểm soát

Giới thiệu

Sinh năm 1965
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

Tháng 3/1990, Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Công thương Bỉm Sơn, Thanh Hóa, giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán từ năm 1994 đến tháng 4/1998. Từ tháng 5/1998 đến tháng 3/2005, Ông công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Từ tháng 4/2005 đến tháng 6/2015, Ông giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn). Tháng 7/2015 đến tháng 7/2020, Ông làm Trưởng Ban kiểm soát Napas nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 8/2020 đến nay, Ông tiếp tục làm Trưởng Ban kiểm soát Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null