Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Hưng Nguyên

Phó tổng giám đốc

Giới thiệu

Sinh năm 1983
Cử nhân tin học

Quá trình công tác

Từ năm 2002 đến năm 2015 Ông bắt đầu làm đảm nhận những vị trí quản lý IT Công ty TransInfotech VN, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink, chuyên gia tư vấn Công ty Công ty FIS Global, chuyên gia Quản lý khách hàng Công ty Visa Inc Singapore.
Tháng 1/2016, Ông được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null