Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

chuyển mạch Quốc tế

Giới thiệu

Dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử cho giao dịch với các Tổ chức thẻ quốc tế là dịch vụ cho phép chủ thẻ nội địa NAPAS giao dịch tại mạng lưới của các Tổ chức thẻ quốc tế và ngược lại, chủ thẻ của Tổ chức thẻ quốc tế giao dịch tại mạng lưới ATM/POS của Tổ chức thành viên NAPAS.

Quy trình Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing