Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Đăng Hùng

Phó tổng giám đốc

Giới thiệu

Sinh năm 1975
Thạc sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

Từ năm 1997 đến năm 2007, Ông bắt đầu làm việc tại Công ty VDC-VNPT với các vị trí Kỹ sư phòng Kỹ thuật thuộc Trung tâm Điện toán và truyền số liệu Khu vực1, kỹ sư biệt phái đến làm việc tại Văn phòng Công ty VDC, vị trí Trợ lý Giám đốc; tham gia tư vấn, hỗ trợ điều phối, triển khai dự án, Phó trưởng phòng Tích hợp và Phát triển hệ thống/Giám đốc Kỹ thuật.". Từ năm 2007, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink.
Sau khi Banknetvn sáp nhập với Smartlink và đổi tên thành Napas, từ tháng 4/2015 Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null