Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Bà Phan Thị Chinh

Thành viên HDQT
Uỷ viên HĐQT BIDV

Giới thiệu

Sinh năm 1968
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Năm 1991, Bà bắt đầu làm việc tại BIDV và từng giữ chức vụ Giám đốc Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Từ tháng 04/2014 đến nay, Bà là Ủy viên HĐQT BIDV. Tháng 11/2016, Bà làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 8/2020 đến nay, Bà tiếp tục làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null