Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

kiểm tra Đánh GIÁ TÍNH ĐÁP ỨNG BỘ TIÊU CHUẨN

Bộ tiêu chuẩn VCCS là gì?

Ngày 05/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức ban hành 10 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) bao gồm các nội dung về các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, để thuận tiện cho việc triển khai với các Tổ chức thành viên (TCTV), cũng như các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan, NAPAS đã kế thừa TCCS của NHNN và ban hành Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS. Bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành sẽ hoàn toàn tuân thủ theo TCCS của NHNN và bổ sung thêm các đặc tả kỹ thuật để các Đơn vị xin cấp chứng nhận (TCTV / các hãng sản xuất thẻ / các hãng sản xuất thiết bị chấp nhận thẻ / trung tâm cá thể hóa thẻ) có thể triển khai các sản phẩm cụ thể.

Danh sách Bộ tiêu chuẩn VCCS

Các hạng mục kiểm tra, đánh giá tính đáp ứng Bộ tiêu chuẩn VCCS

icon-completeQuản lý đánh giá bảo mật trên thẻ - VCCS Card Security Evaluation (level 2)

icon-completeKiểm tra, đánh giá chức năng ứng dụng trên thẻ - VCCS Card Functional Evaluation (level 2)

icon-completeKiểm tra, đánh giá dữ liệu cá thể hóa thẻ - VCCS Card Personalization Validation (level 3)

icon-completeKiểm tra, đánh giá thiết bị chấp nhận thẻ không tiếp xúc - VCCS Contactless Kernel Type Approval (level 2)

icon-completeKiểm tra, đánh giá chấp nhận thẻ không tiếp xúc trên điện thoại di động - VCCS Tap-to-Phone Kernel Type Approval (level 2)

icon-completeKiểm tra, đánh giá cấu hình thiết bị chấp nhận thẻ - VCCS Brand Certification for Card Acceptance device (level 3)

icon-completeKiểm tra, đánh giá cấu hình chấp nhận thẻ không tiếp xúc trên điện thoại di động - VCCS Brand Certification for Tap-to-Phone Acceptance device (level 3)

icon-completeKiểm tra, đánh giá hệ thống xử lý tin điện của Tổ chức phát hành thẻ và Tổ chức chấp nhận thẻ - VCCS Brand Certification for Host Messaging (level 3)

icon-completeKiểm tra, đánh giá trung tâm cá thể hóa thẻ - VCCS Personalization Bureau Assessment (level 2)

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing