Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Quang Hưng

Chủ tịch HĐQT

Giới thiệu

Sinh năm 1975
Thạc sĩ công nghệ thông tin

Quá trình công tác

Năm 1996, Ông bắt đầu làm việc tại Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2015, Ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 2/2019, Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas). Tháng 4/2019, Ông làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2015-2020 kiêm Tổng giám đốc. Tháng 8/2020, Ông giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing