Điều khoản sử dụng

Một kết nối. Mọi thanh toán

Sứ mệnh của chúng tôi là “Trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất với Chính phủ, Ngân hàng, Trung gian thanh toán, khách hàng và các đối tác thông qua hợp tác cùng mang đến những sản phẩm thanh toán sáng tạo, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và đáng tin cậy đối với người dân Việt Nam”
Xem thêm Về NAPAS

Mạng lưới Tổ chức    
thành viên của NAPAS

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính kết nối liên thông hơn 20,185 máy ATM, gần 500.000 thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/mPOS) phục vụ hơn 110 triệu thẻ của 64 Tổ chức thành viên là ngân hàng và công ty tài chính.
64
Ngân hàng/ Công ty tài chính
40
Đơn vị Trung gian thanh toán
200
Doanh nghiệp/ Nhà cung cấp dịch vụ

Sản phẩm Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null