Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Minh Phương

Phó chủ tịch HDQT
Thành viên HĐTV Agribank

Giới thiệu

Sinh năm 1968
Thạc sĩ kinh tế

Quá trình công tác

Năm 1988, Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Từ tháng 10/2014 đến tháng 11/2022, Ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Agribank. Từ tháng 12/2022 đến nay, Ông giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Agribank. Ông tham gia HĐQT NAPAS từ năm 2015, giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT NAPAS nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null