Ban điều hành

Ông Nguyễn Quang Minh

Tổng giám đốc

Chi tiết

Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Đăng Hùng

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Hưng Nguyên

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông/Bà

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam