Ban điều hành

Ông Nguyễn Quang Hưng

Tổng Giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Quang Minh

Phó Tổng giám đốc
khối Nghiên cứu Phát triển

Chi tiết

Ông Nguyễn Đăng Hùng

Phó Tổng giám đốc
khối Kinh doanh

Chi tiết

Ông Nguyễn Hưng Nguyên

Phó Tổng giám đốc
khối Kỹ thuật

Chi tiết

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Tổng giám đốc
khối Nghiệp vụ

Chi tiết

Bà Hoàng Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam