Ban điều hành

Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên

Phó TGĐ phụ trách Ban Điều hành

Chi tiết

Ông Nguyễn Quang Minh

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Đăng Hùng

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Hưng Nguyên

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

Ông/Bà

Phó Tổng giám đốc

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam