Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Cường

Trưởng ban kiểm soát

Chi tiết

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết

Bà Phạm Mai Liên

Thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết

Bà Lê Thị Việt Hà

Thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam