12/04/2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ...

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ V/V MIỄN NHIỆM, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

25/03/2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường ...

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/12/2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội ...

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

06/05/2021

Tài liệu ĐHCĐ năm 2021

Tài liệu ĐHCĐ năm 2021

18/08/2020

ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/8/2020

ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/8/2020

11/08/2020

Thông báo đề cử người vào Hội đồng quản ...

Thông báo đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/04/2020

Họp Đại hội Cổ đông 4/2020

Tài liệu Họp Đại hội Cổ đông 4/2020

04/12/2019

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ban ...

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ban hành Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế ...

14/04/2019

Họp Đại hội Cổ đông 4/2019

Tài liệu Họp Đại hội Cổ đông 4/2019

13/04/2018

Họp Đại hội Cổ đông 4/2018

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông 4/2018

03/01/2016

Họp đại hội cổ đông 1/2016

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông tháng 01 năm 2016

06/04/2015

Họp Đại hội Cổ đông ngày 6/4/2015

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông ngày 6/4/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam