24/10/2019

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông

14/04/2019

Họp Đại hội Cổ đông 4/2019

Tài liệu Họp Đại hội Cổ đông 4/2019

13/04/2018

Họp Đại hội Cổ đông 4/2018

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông 4/2018

03/01/2016

Họp đại hội cổ đông 1/2016

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông tháng 01 năm 2016

06/04/2015

Họp Đại hội Cổ đông ngày 6/4/2015

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông ngày 6/4/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam