Điều khoản sử dụng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 15/04/2024, Napas tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung: (i) Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; (ii) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; (iii) Việc điều chỉnh Định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (iv) Việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ xin vui lòng xem tại đây.


Tin tức liên quan

Đại hội cổ đông 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024 14:30

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null