Điều khoản sử dụng

Ngày 28/06/2024, căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông đã có Nghị quyết thông qua việc Ông Phan Thanh Hải trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của NAPAS. Bà Phan Thị Chinh thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị cùng ngày.

Tin tức liên quan

${e3h63as8dg.zoneName}

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null