Điều khoản sử dụng

Ngày 15/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được tổ chức tại trụ sở Napas để thông qua kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và một số nội dung khác.

Tài liệu đính kèm

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null