Điều khoản sử dụng

Ngày 03/12/2021, Napas đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc: - Điều chỉnh các chỉ tiêu hoạt động năm 2021. - Ban hành Quy chế quản lý thông tin cổ đông và chuyển nhượng cổ phần (sửa đổi, bổ sung). - Ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành (sửa đổi, bổ sung). Biên bản tổng hợp ý kiến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Đại hội đồng cổ đông

Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

12/04/2022 14:37

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022 09:14

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/05/2021 15:47

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2020

18/08/2020 09:54

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

17/04/2020 10:01

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

14/04/2019 10:08

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/04/2018 10:09

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing