Điều khoản sử dụng

Ngày 03/12/2021, Napas đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc: - Điều chỉnh các chỉ tiêu hoạt động năm 2021. - Ban hành Quy chế quản lý thông tin cổ đông và chuyển nhượng cổ phần (sửa đổi, bổ sung). - Ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành (sửa đổi, bổ sung). Biên bản tổng hợp ý kiến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null