Điều khoản sử dụng

Ngày 18/01/2023, Đại hội đồng cổ đông Napas đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà từ ngày 20/12/2022

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null