Điều khoản sử dụng

Ngày 07/4/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đào Minh Tuấn và bầu thành viên HĐQT Nguyễn Quang Minh, thành viên HĐQT Nguyễn Thị Kim Oanh. Biên bản tổng hợp ý kiến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null