Điều khoản sử dụng

Ngày 07/4/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đào Minh Tuấn và bầu thành viên HĐQT Nguyễn Quang Minh, thành viên HĐQT Nguyễn Thị Kim Oanh. Biên bản tổng hợp ý kiến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Đại hội đồng cổ đông

Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

12/04/2022 14:37

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022 09:14

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/05/2021 15:47

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2020

18/08/2020 09:54

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

17/04/2020 10:01

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

14/04/2019 10:08

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/04/2018 10:09

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing