Điều khoản sử dụng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 14/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được tổ chức tại trụ sở của Napas để thông qua (i) kết quả hoạt động năm 2022, (ii) kế hoạch hoạt động năm 2023, (iii) việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; (iv) một số nội dung khác.

- Tài liệu họp

Tài liệu họp (bổ sung)

 Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Tin tức liên quan

Đại hội cổ đông 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/03/2023 17:55

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null