Điều khoản sử dụng

Ngày 16/12/2022, căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Napas đã thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Ngọc Như Uyên từ ngày 06/10/2022.

2. Bầu ông Bùi Tấn Tài, Người đại diện phần vốn của ACB tại Napas làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Nghị quyết ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Như Uyên.

- Biên bản kiểm phiếu 16-12-2022

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu ông Bùi Tấn Tài làm thanh viên HĐQT.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null