29/01/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM "MUA MỚI GIẤY PHÉP PHẦN MỀM JIRA"

Thư mời tham gia chào giá gói mua sắm "Mua mới giấy phép phần mềm Jira"

Thư mời tham gia chào giá_Jira_20210128.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam