​​​​

TẦM NHÌN

Trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất với Chính phủ, Ngân hàng, Trung gian thanh toán, khách hàng và các đối tác thông qua hợp tác cùng mang đến những sản phẩm thanh toán sáng tạo, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và đáng tin cậy đối với người dân Việt Nam

SỨ MỆNH

Gắn kết người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng các sản phẩm thanh toán sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày.


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam