Điều khoản sử dụng

“Ngày Thẻ Việt Nam lần 3” là chương trình do báo Tiền Phong phối hợp NAPAS tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước. Sau 2 lần triển khai, chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam đã góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của giới trẻ. Đến với năm thứ 3, Ngày thẻ Việt Nam 2023 được tổ chức với chủ đề “Bứt phá không giới hạn” nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, đột phá dựa trên công nghệ số, ứng dụng công nghệ thanh toán tiên tiến để thanh toán không dùng tiền mặt trở nên gần gũi, quen thuộc tới nhiều nhóm khách hàng hơn nữa. Đồng thời, tiếp tục góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại Đề án Phát triển TTKDTM giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 1813/QĐ-TTg) và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY THẺ VIỆT NAM 2023 BAO GỒM:
1. Hội thảo Thúc đẩy hoạt động thanh toán thẻ và xu hướng thanh toán tương lai (26/9/2023)
2. Sự kiện Sóng Festival - Bứt phá giới hạn (06 - 08/10/2023)
3. Hoạt động thiện nguyện:
BTC và các đơn vị đồng hành tham dự Ngày Thẻ Việt Nam 2023 quyên góp “Phòng máy tính” cho 1 trường học tại đảo Bạch Long Vỹ hoặc một tỉnh miền núi khó khăn qua tài khoản thiện nguyện 1611 ngân hàng MB.

Ảnh sự kiện

Tin tức liên quan

Xem tất cả
Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
{"id":"174749084863594496","url":"/ngay-the-viet-nam-182220822172046021.htm","title":"Ngày thẻ việt nam","MetaDescription":"","MetaKeyword":"","MetaKeywordFocus":"","ZoneId":1821985,"Id":"182220822172046021","EncryptId":"182220822172046021","StrId":"182220822172046021","SiteId":182,"Title":"Ngày thẻ việt nam","SubTitle":"","Sapo":"Ngày thẻ việt nam","Avatar":"479485002779705344/2022/8/22/rectangle-4229-7-16611576995401642407430-0-0-400-640-crop-16611636736841317892353.png","AvatarDesc":"1","Avatar2":"","Avatar3":"","Avatar4":"","Avatar5":"","Author":"","NewsRelation":"[]","Status":8,"Source":"","IsFocus":false,"Type":18,"ThreadId":0,"CreatedDate":"2022-08-22T17:21:23Z","LastModifiedDate":"2023-10-19T13:37:59Z","DistributionDate":"2022-08-22T10:21:00Z","CreatedBy":"nguyenvanhieu_vcc","LastModifiedBy":"dangminhphuong","PublishedBy":"nguyenvanhieu_vcc","EditedBy":"","LastReceiver":"","WordCount":0,"ViewCount":0,"Priority":0,"ListZoneId":"1821966","Tag":"","Note":"","TagPrimary":null,"Price":0,"DisplayStyle":0,"DisplayPosition":0,"DisplayInSlide":0,"AvatarCustom":"","OriginalId":0,"NewsType":0,"IsOnHome":true,"Url":"/ngay-the-viet-nam-182220822172046021.htm","OriginalUrl":"/ngay-the-viet-nam-182220822172046021.htm","NoteRoyalties":"","TagItem":"","NewsCategory":0,"InitSapo":"","TemplateName":"","TemplateConfig":"[]","IsPr":false,"PrPosition":-1,"AdStore":false,"AdStoreUrl":"","PrBookingNumber":"","IsBreakingNews":false,"IsOnMobile":false,"PegaBreakingNews":0,"InterviewId":0,"RollingNewsId":0,"TagSubTitleId":0,"ZoneName":"Ngày thẻ Việt Nam","QuickNewsVietId":"0","CmsAccountVietId":"0","PenName":null,"IsActivePenName":false,"IsShowPenNameCTV":false,"ContentFooterType":0,"LocationType":0,"ExpiredDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SourceURL":"","BonusPrice":0,"ShortTitle":"","ParentNewsId":"0","ApprovedBy":"","ApprovedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","ReturnedBy":"","SentBy":"","ErrorCheckedBy":"","ErrorCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SensitiveCheckedBy":"","SensitiveCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","LastModifiedDateBySource":"0001-01-01T00:00:00Z","IsProd":false,"IsBot":0,"IsEdit":0,"IsEditDistributionDate":0,"ListOldId":null,"BrandIds":null,"GroupId":0,"PageNumber":0,"EditedExpertiseBy":null,"EditedDepartmentBy":null,"ListAuthorId":"","IsRoyalties":0,"originalDistributionDate":"2022-08-22T17:21:00Z","BrandContent":0,"Sticker":0,"ExpertId":0,"TopicId":0,"CurrentTopic":0,"CurrentThread":0,"is_show_avatar":true,"Manual_DistributionDate":"2022-08-22T10:21:00Z","MetaTitle":""}