25/01/2021

TMCG MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Thư mời chào giá Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động

​ Thư mời tham gia chào giá_Bitbucket Bamboo_20210122.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam