03/02/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮN: "THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN QR QUỐC TẾ VỚI THÁI LAN"

Thư mời tham gia chào giá gói mua sắn: "Thuê ngoài dịch vụ xây dựng triển khai dự án QR quốc tế với Thái Lan"

Thư mời chào giá gói QR Thái số 062.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam