23/02/2021

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM “THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN QR QUỐC TẾ VỚI THÁI LAN”

Thư mời chào giá gói mua sắm “Thuê ngoài dịch vụ xây dựng triển khai dự án QR quốc tế với Thái Lan”

CV 081 Thư mời chào giá gói QR Thái _20210223.pdf

YCCG QR Thái 20210223.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam