28/01/2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ “MUA GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN (BITBUCKET) VÀ MUA MỚI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG (BAMBOO)“

Thư mời chào giá “Mua gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và mua mới giấy phép sử dụng phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)“

Thu moi chao gia_Bamboo_20220128.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam