09/02/2021

MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động

TMCG_Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động_20210209.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam