Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị thuộc phòng máy chủ Tầng 17 và kho lưu trữ B1”

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm "Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị thuộc phòng máy chủ Tầng 17 và kho lưu trữ B1". cụ thể như sau:

Kết quả lựa chọn ĐVCC ĐVCC không được lựa chọn, lý do không được lựa chọn: Đề nghị Công ty Công ty Cổ phần Lobotech thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (theo Mẫu số 08 của Dự thảo Hợp đồng) với số tiền là 14.256.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng) và thời gian hiệu lực của bảo đảm tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tên ĐVCC được lựa chọn: Công ty Cổ phần Lobotech. Giá trúng chào giá (đã bao gồm các loại thuế, phí): 142.560.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Công ty TNHH Leading construction: HSCG của ĐVCC không hợp lệ.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Đơn vị cung cấp.

File tài liệu vui lòng xem dưới đây.

- Công văn số 63/2024/CV-NAPAS thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm "Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị thuộc phòng máy chủ Tầng 17 và kho lưu trữ B1"

- Quyết định số 63/2024/QĐ-TGĐ về việc phê duyệt  kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm "Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị thuộc phòng máy chủ Tầng 17 và kho lưu trữ B1"

Trân trọng!

Tin tức liên quan

Tin tức - Sự kiện

NAPAS tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024

05/04/2024 11:28

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null