Điều khoản sử dụng

Ngày 28/4/2021, Napas đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua: kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2021; ủy quyền phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; định hướng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Napas, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và một số nội dung khác. Tài liệu họp, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null