Điều khoản sử dụng

Ngày 28/4/2020, Napas đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và một số nội dung khác. Tài liệu họp, Quy định tổ chức Đại hội, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null