Điều khoản sử dụng

Ngày 24/4/2019, Napas đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nội dung khác.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing