Điều khoản sử dụng

Ngày 24/4/2019, Napas đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nội dung khác.

Tin tức liên quan

Đại hội đồng cổ đông

Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

12/04/2022 14:37

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022 09:14

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/05/2021 15:47

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2020

18/08/2020 09:54

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

17/04/2020 10:01

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

14/04/2019 10:08

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/04/2018 10:09

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing