Điều khoản sử dụng

Ngày 24/4/2018, Napas đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và một số nội dung khác.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null