Điều khoản sử dụng

Ngày 28/8/2020, Napas đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Tài liệu họp và Hồ sơ ứng viên; Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing