Điều khoản sử dụng

Ngày 28/8/2020, Napas đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Tài liệu họp và Hồ sơ ứng viên; Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null