13/09/2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI KSK 2022

Thư mời chào giá gói KSK 2022

3. Thư mời tham gia chào giá.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam