04/01/2021

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM "THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KHUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LIÊN TỤC CHO NAPAS"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM "THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KHUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LIÊN TỤC CHO NAPAS"

CV Thong bao KQLC DVCC_EY.pdf

CV Thong bao KQLC DVCC_KPMG.pdf

CV Thong bao KQLC DVCC_Mazars.pdf

CV Thong bao KQLC DVCC_PWC.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam