05/02/2021

CÔNG VĂN THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐVCC GÓI “MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG”

Công văn thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị cung cấp gói mua sắm “Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động”

CV 065-01_thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC_Bamboo_20210205.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam