27/04/2010

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BANKNETVN

Ngày 09/07/2004, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam - Banknetvn được thành lập với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập gồm 7 ngân hàng thương mại và Công ty Điện toán & Truyền Số liệu.

NganHangNhaNuocGopVonVaoBanknet.jpg​​​​​​

Mục tiêu chính của Banknetvn là xây dựng hệ thống chuyển mạnh tài chính quốc gia để kết nối các hệ thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống ATM/POS của các ngân hàng Việt Nam nói riêng nhưng vẫn giữ được sự cạnh tranh bình đẳng cho tất cả các ngân hàng thành viên trong việc phát triển thẻ thanh toán theo chiến lược riêng của từng ngân hàng. Là một trong những đơn vị lớn nhất triển khai dịch vụ chuyển mạch, thanh toán bù trừ và quyết toán giao dịch thẻ liên ngân hàng, đồng thời là công ty tích cực tham gia xây dựng và triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 với Hệ thống Chuyển mạch Banknetvn được triển khai chính quy, áp dụng các công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế và quy định về pháp lý, kỹ thuật nghiệp vụ của quốc gia, của ngành, Banknetvn đã được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn làm hạt nhân để xây dựng Trung tâm Chuyển mạch Thẻ thống nhất của quốc gia.

Căn cứ theo Công văn số 4084/VPCP-KTTH ngày 17/06/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc góp vốn thành lập Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, Quyết định số 416/QĐ-BTC ngày 24/2/2010 của Bộ Tài chính về việc xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để góp vốn vào Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam, ngày 30/03/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 651/QĐ –NHNN về việc chuyển 31,5 tỷ đồng vốn góp của Nhà nước vào Banknetvn. Với việc góp vốn này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức trở thành cổ đông thứ 9 của Banknetvn và là cổ đông có số vốn góp lớn nhất (chiếm 25% vốn điều lệ).

Ngày 22/04/2010, Banknetvn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2009 và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh, tài chính năm 2010. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua danh sách các uỷ viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, Ông Nguyễn Văn Xuân – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ tin học, đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử đã được Đại hội bầu vào Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Banknetvn.

Sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước trong quản trị điều hành sẽ giúp Banknetvn có những chiến lược, những bước đi phù hợp trong hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, sẽ giúp cho các đường hướng chỉ đạo của Chính Phủ cũng như của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực này sẽ được triển khai thông suốt và nhanh chóng hơn trong quá trình đưa Banknetvn trở thành Trung tâm Chuyển mạch Thẻ thống nhất của Việt Nam.


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam