• Quy định chung

  22/11/2012

  Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

  01/07/2016

  Bổ sung 1 số điều về thanh toán không dùng tiền mặt

 • Thanh toán không dùng tiền mặt

  31/12/2014

  Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

 • Trung gian thanh toán

  11/12/2014

  TT39_2014_NHNN_DV trung gian thanh toán

  19/05/2015

  TT77_2015_BTC_Lệ phí cấp Giấy phép Trung gian thanh toán

  30/06/2016

  TT20_2016_Sửa đổi, bổ sung TT39 (Trung gian thanh toán) va TT36

  14/10/2016

  TT30_2016_TT-NHNN_Sdbs TT39 (Trung gian thanh toán) và TT19

 • Hoạt động thẻ Ngân hàng

  30/10/2007

  TT38_2007_NHNN_Mã tổ chức phát hành Thẻ NH

  28/12/2012

  TT35_2012_NHNN_Phí Thẻ ghi nợ nội đia

  30/06/2016

  TT19_2016_Hoạt động Thẻ NH

  14/10/2016

  TT30_2016_TT-NHNN_Sdbs TT19 (HOẠT ĐỘNG THẺ NH) va TT39

 • Máy giao dịch tự động ATM

  28/12/2012

  TT36_2012_NHNN_Quản lý vận hành ATM

  30/06/2016

  TT20_2016_Sửa đổi, bổ sung TT36 (Hoat dong ATM) va TT39

 • Thanh toán điện tử liên ngân hàng

  09/11/2010

  TT23_2010_NHNN_Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

  11/06/2013

  TT13_2013_NHNN_Sửa đổi, bổ sung TT23 Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

 • An toàn bảo mật

  06/09/2016

  QD35_2006_NHNN_Quản lý rủi ro hoạt động NH điện tử

  31/12/2014

  TT47_2014_NHNN_An toàn bảo mật Trang thiết bị Thanh toán Thẻ NH

  28/12/2015

  TT31_2015_NHNN_An toàn, bảo mật hệ thống CNTT hoạt động NH

  29/12/2016

  TT35_2016_NHNN_An toàn, bảo mật DV ngân hàng trên internet

 • Xử phạt vi phạm

  17/10/2014

  ND96_2014_XPVPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 • Văn bản hợp nhất

  25/09/2013

  VBHN04NHNN2013_Hệ thống Thanh toán điện tử Liên NH

  12/07/2016

  VBHN40NHNN2016_Hoạt động thẻ ATM

  12/07/2016

  VBHN41NHNN2016_Trung gian thanh toán

  14/07/2016

  VBHN43NHNN2016_Hợp nhất 02 ND Thanh toán không dùng tiền mặt

  09/11/2016

  VBHN49NHNN2016_Hướng dẫn về dịch vụ TGTT

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam