04/12/2019

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ban hành Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ban hành Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát

Bien bien kiem phieu - Nghi quyet DHDCD.rar

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam