Tổng quan về bộ tiêu chuẩn VCCS

Ngày 05/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức ban hành 10 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) bao gồm các nội dung về Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó để thuận tiện cho việc triển khai với các Ngân hàng thành viên (NHTV), cũng như các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan, NAPAS đã kế thừa TCCS của NHNN và ban hành Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS. Bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành sẽ hoàn toàn tuân thủ theo TCCS của NHNN và bổ sung thêm các đặc tả kỹ thuật để các NHTV / các hãng sản xuất thẻ / các hãng sản xuất thiết bị chấp nhận thẻ có thể triển khai các sản phẩm cụ thể.. ​​

Danh sách bộ tiêu chuẩn VCCS​

​ ​

Tổng thể, Bộ Tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS sẽ bao gồm các tài liệu như sau: 

VN.png

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam