Tổng quan về dịch vụ kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS​

NAPAS cung cấp dịch vụ kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS đối với chức năng và bảo mật trên thẻ chip, kiểm tra tham số cá thể hóa thẻ, thiết bị đầu cuối chấp nhận thẻ, kiểm tra tin điện giao dịch với NHTV. 

NAPAS có đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài, và được trang bị các công cụ và thiết bị kiểm tra hiên đại đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như PCI DSS, EMVCo,..

Dịch vụ kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS là một quá trình gồm nhiều bước và được mô tả rõ ràng cụ thể. Ở mỗi bước của quá trình, việc kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo mật quốc tế và đảm bảo cơ sở hạ tầng thanh toán của Việt Nam an toàn, tuân thủ và tương thích toàn cầu.​

các hạng mục kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS

Các hạng mục dịch vụ NAPAS cung cấp bao gồm:

  • - Quản lý đánh giá bảo mật trên thẻ - VCCS Card Security Evaluation

  • - Kiểm tra, đánh giá chức năng ứng dụng trên thẻ - VCCS Card Application Functional Evaluation.

  • - Kiểm tra, đánh giá dữ liệu cá thể hóa thẻ - VCCS Card Personalization Validation.

  • - Kiểm tra, đánh giá thiết bị chấp nhận thẻ không tiếp xúc (Contactless) - VCCS Contactless Kernel Type Approval (level 2).

  • - Kiểm tra, đánh giá cấu hình thiết bị chấp nhận thẻ - VCCS Brand Certification for CAD (level 3).

  • - Kiểm tra, đánh giá hệ thống xử lý tin điện của Ngân hàng phát hành thẻ và Ngân hàng chấp nhận thẻ - VCCS Brand Certification for Host Messaging.

  • - ​Kiểm tra, đánh giá trung tâm cá thể hóa thẻ - Card personalization bureau.

Danh mục các tài liệu cần thiết của dịch vụ kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS

​​​​​​​

​ ​
Loại tài liệu STT Tên tài liệu Phiên bản Ngày hiệu lực
Tài liệu yêu cầu kiểm tra, đánh giá.            1VCCS Certification Guide1.012/2018
2VCCS Security Requirement and Evaluation Procedure1.012/2018
3VCCS Card Functional Evaluation Requirement1.012/2018
4VCCS Card Personalization Validation Requirement1.012/2018
5VCCS Contactless Kernel Type Approval Requirement1.012/2018
6VCCS Brand Certification for CAD Requirement1.012/2018
7VCCS Brand Certification for Host Messaging Requirement1.012/2018
 8VCCS Requirement for Personalization Bureau Certification1.012/2018
 9Implementation Conformance Statement – ICS Form1.012/2018
 10​Letter of Approval Form1.012/2018
​ ​

Thông tin liên hệ:

Phạm Thanh Hồng

tel: +84 4 3936 1818 (ext. 429)  /   mobile: +84 848 400 848

email: hongpt@napas.com.vn  /  website: www.napas.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam