Dịch vụ Chuyển mạch thẻ NAPAS Quốc tế là dịch vụ NAPAS cung ứng hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử giữa các tổ chức thành viên, các tổ chức thẻ, tổ chức chuyển mạch và ngân hàng nước ngoài. Với Dịch vụ này, khách hàng của các tổ chức kết nối với NAPAS có thể thực hiện các giao dịch trên kênh giao dịch (ATM, POS, khác) của các tổ chức thành viên trong mạng lưới NAPAS, và ngược lại.

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ chuyển mạch thẻ với các tổ chức chuyển mạch nước ngoài là dịch vụ cho phép chủ thẻ của Ngân hàng/Tổ chức thành viên có thể thực hiện các giao dịch (rút tiền, truy vấn số dư, chuyển tiền) trên kênh giao dịch (ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Quầy giao dịch) của các tổ chức chuyển mạch nước ngoài và ngược lại.

Các tổ chức chuyển mạch nước ngoài đã kết nối với NAPAS

  • Các tổ chức thành viên của Mạng thanh toán Châu Á (APN) bao gồm: MEPS (Malaysia), KFTC (Hàn Quốc), ITMX (Thái Lan).
  • Tổ chức chuyển mạch Union Card (Liên bang Nga).

Các giao dịch có thể thực hiện gồm

  • Giao dịch Rút tiền, Truy vấn số dư trên ATM.
  • Giao dịch Chuyển tiền liên quốc gia trên ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Quầy giao dịch của ngân hàng. Hiện tại, giao dịch chuyển tiền liên quốc gia đã được triển khai thành công với tổ chức KFTC (Hàn Quốc) trong đó các Ngân hàng thành viên NAPAS đóng vai trò là tổ chức thụ hưởng, các ngân hàng trong mạng lưới KFTC đóng vai trò tổ chức phát hành.

Lợi ích mang lại cho ngân hàng triển khai dịch vụ

  • Mở rộng phạm vi dịch vụ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
  • Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng.
  • Cơ hội tăng doanh thu/lợi nhuận từ dịch vụ.
  • Giảm thời gian, chi phí và nguồn lực triển khai, vận hành dịch vụ

Danh sách ngân hàng tham gia dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam