​Danh sách các sn phm đáp ng

- Các sản phẩm thẻ đã hoàn thành việc kiểm tra chức năng và bảo mật – VCCS approved card products (Functional and security evaluation)


- Các sản phẩm thiết bị chấp nhận thẻ đã hoàn thành kiểm tra contactless kernel – VCCS approved terminal products


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam