Danh sách các sản phẩm đáp ứng

- Các sản phẩm thẻ đã hoàn thành việc kiểm tra chức năng và bảo mật – VCCS approved card products (Functional and security evaluation)

- Các sản phẩm thẻ đã hoàn thành kiểm tra cá thể hóa thẻ - VCCS approved card personalization

- Các sản phẩm thiết bị chấp nhận thẻ đã hoàn thành kiểm tra contactless kernel – VCCS approved terminal products

- ​Các sản phẩm thiết bị chấp thẻ đã hoàn thành kiểm tra cấu hình – VCCS approved card acceptance devices

  • POS

  • ATM

  • Others​


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam