Danh sách các sản phẩm đáp ứng

- Các sản phẩm thẻ đã hoàn thành việc kiểm tra chức năng và bảo mật – VCCS approved card products (Functional and security evaluation)​

CTV-VN.20200121.png

​- Các sản phẩm thiết bị chấp nhận thẻ đã hoàn thành kiểm tra contactless kernel – VCCS approved terminal products

CKTA-TV.20200121.pngCÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam