Các phòng thí nghiệm đánh giá bảo mật thẻ được NAPAS ủy quyền

Các phòng thí nghiệm đánh giá bảo mật thẻ được NAPAS ủy quyền​​

ListLab99VN.jpg 

​​​​​​​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam