Danh sách các sản phẩm đáp ứng

- Các sản phẩm thẻ đã hoàn thành việc kiểm tra chức năng và bảo mật – VCCS approved card products (Functional and security evaluation)​
1.CTA Tiếng Việt 0110.PNG


​- Các sản phẩm thiết bị chấp nhận thẻ đã hoàn thành kiểm tra contactless kernel – VCCS approved terminal products


2.CKTA Tiếng Việt 0110.PNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam