Định nghĩa

Dịch vụ chuyển mạch thẻ là dịch vụ cho phép các khách hàng có thẻ/tài khoản mở tại các Ngân hàng/Tổ chức thành viên NAPAS, giao dịch được trên mạng lưới chấp nhận thẻ ATM/POS của tất cả các Ngân hàng và Tổ chức thành viên liên kết với NAPAS cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Các tính năng dịch vụ cung cấp trên ATM/POS

Trên ATM

Tại Việt Nam

  • Rút tiền (Cash withdrawal)
  • Chuyển tiền nội bộ ngân hàng trên kênh ATM của ngân hàng khác
  • Vấn tin số dư (Balance Inquiry)
  • In sao kê rút gọn (Mini statement)
  • Đổi PIN (Change PIN)

Tại nước ngoài

  • Rút tiền và truy vấn số dư đối trên mạng lưới ATM của các tổ chức chuyển mạch nước ngoài gồm MEPS (Malaysia), KFTC (Hàn Quốc), ITMX (Thái Lan) và Union Card (Liên bang Nga)

Trên POS

  • Mua bán hàng hóa (Purchase)
  • Vấn tin (Balance Inquiry)
  • Hủy giao dịch (Void)
  • Đổi PIN (Change PIN)

Danh sách đối tác

​​Danh sách các ​ngân ​​h​​àng liên th​​​​ông mạng lưới ATM tại Việt Nam​​

​​​ 


Danh sách các ngân hàng liên thông mạng lưới POS​​​

​​

Danh sách các Ngân hàng liên thông mạng lưới ATM với các tổ chức chuyển mạch nước ngoài gồm MEPS (Malaysia), KFTC (Hàn Quốc), ITMX (Thái Lan) và Union Card (Liên bang Nga)​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam