Giới thiệu dịch vụ

Căn cứ Giấy phép số 11/GP-NHNN ngày 08/09/2015 về việc cho phép Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, NAPAS đã cung cấp dịch vụ và ban hành Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho việc kết nối với hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử bao gồm:


  • Dịch vụ bù trừ điện tử cho Trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ Cổng thanh toán điện tử và Hỗ trợ thu hộ chi hộ.
  • Dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho Trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

Nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật của các bên liên quan và cung cấp đúng đối tượng, NAPAS sẽ gửi công khai Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có nhu cầu kết nối với hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử của NAPAS.

Đề nghị những tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có nhu cầu tham gia hệ thống chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử xin mời liên hệ:

Ông Lê Đình Hoàng – Phòng Quan hệ Doanh nghiệp – Tel: 024 8361818 (máy lẻ: 413)/Email: hoangld@napas.com.vn            


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam