​Công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam (Napas).

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam